Verkiezingsprogramma

Liever het verkiezingsprogramma in PDF? Klik hier.

Voorwoord

De visie van de CDVP is samen te vatten in drie V-woorden: verbinden, versterken en vooruitzien. We willen dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Om dat te bereiken, zorgen we goed voor elkaar. Omzien naar de ander is een teken van verbondenheid. Vanuit die betrokkenheid kunnen we elkaar helpen en versterken.

Soms kunnen we het niet alleen en hebben we hulp van anderen nodig. In die gevallen moet de gemeente de helpende hand bieden. Wij streven naar een schone, duurzame en veilige samenleving, waarin ook rekening wordt gehouden met toekomstige generaties. Die toekomstvisie willen wij als partij helpen vormgeven binnen onze gemeente. Dat kunnen we niet alleen. Daarbij hebben wij jouw steun én stem nodig.

Met jouw stem op 21 november a.s. kun je ons steunen. Help ons als wij ons willen inzetten voor jou, voor je kinderen, voor je straat, voor je vereniging en voor jouw leefomgeving. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat onze mooie gemeente schoon en veilig blijft. Want waar je woont, moet het goed zijn!

We danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan ons programma. Met dit programma als leidraad gaan we de komende raadsperiode aan de slag.

Hans van der Helm
Voorzitter

Wie is de CDVP?

CDVP Haarlemmermeer

De Christen-Democratische Volkspartij (CDVP), opgericht in maart 2013, is een onafhankelijke, lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer en heeft daarom geen binding met de landelijke politiek. We kunnen ons dus zonder belemmeringen voor jou inzetten. Onze visie is samen te vatten in drie V-woorden: verbinden, versterken en vooruitzien.

We willen verbinden door oog te hebben voor degenen die ondersteuning en bijstand nodig hebben. We willen dat iedereen zich kan versterken in onze gemeente. Daar hoort goed onderwijs bij, maar ook een prettig ondernemingsklimaat en een veilige leefomgeving. En wij willen naar een duurzame samenleving waarin wij rekening houden en vooruitzien met wat toekomstige generaties nodig hebben.

De CDVP is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Haarlemmermeer en heeft één raadszetel. Fractievoorzitter is Anneke van der Helm-Chandansingh.

Meer informatie?

Alle kernen tellen mee

Dit gaan we doen: Ons hard maken dat alle dorpen en wijken meedoen

Haarlemmermeer is, ook na de fusie, nog steeds Haarlemmermeer. Elke kern moet haar eigen identiteit kunnen hebben of houden.

Onze gemeente is uniek te noemen in haar grote verscheidenheid aan dorpen en kernen. Zeker na de herindeling met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit betekent dat de wensen per dorp of kern erg verschillend zijn. Wij houden hier rekening mee en stemmen ons beleid hier graag op af.

Kleine kernen hebben te maken met vergrijzing, krimp en afname van voorzieningen. De gemeenschap draait vaak op de bovengemiddelde inzet van vrijwilligers. Zo ontstaan er allerlei bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn en zorg.

Gemeenschappelijk doel is dat familie, vrienden en dorpsgenoten langer en prettig blijven wonen in het dorp. Wij willen blijven investeren in aantrekkelijke dorpen en wijken. Voor de leefbaarheid moeten basisscholen, zorgvoorzieningen en winkelcentra behouden blijven en leegstand worden aangepakt. Wij willen dat tussen de kernen het openbaar vervoer goed op orde is. Wij maken ons hard dat alle dorpen en wijken meedoen!

Dit gaan we doen

 • Intensief contact houden vanuit de gemeente met dorpsraden en belangenverenigingen.
 • Behoud en bevorderen van cruciale voorzieningen om zodoende de leefbaarheid te
  bevorderen.
 • Bereikbaarheid van de kleine kernen behouden en waar mogelijk verbeteren, met name voor ouderen.
 • Behoud van basisscholen in kleine kernen.
 • Aandacht voor jongeren en jonge gezinnen die willen wonen in één van onze kleine kernen en daar de huisvesting op aanpassen.
 • Behoud van de landelijke dorpsidentiteit.
 • Wijk-of dorpsraden moeten kunnen beschikken over budgetten waarmee zij zelf invulling kunnen geven aan het bevorderen van de leefbaarheid in hun omgeving.

De mens centraal

Dit gaan we doen: Ons hard maken om de mens centraal te stellen

We zullen ons inzetten om de menselijke maat te bevorderen en hierbij zijn wij voorstander van een raadgevend referendum.

Om de identiteit van wijken en kernen te behouden, is het belangrijk te weten wat er in jouw directe omgeving speelt. Daarom willen wij in samenspraak met jou tot besluiten komen. Geen dure communicatieplannen, maar gewoon luisteren naar onze inwoners. Wij zijn daarom voorstander van een raadgevend referendum. Wij willen besturen met maatschappelijk draagvlak. Daarbij willen wij denken in oplossingen en niet in belemmeringen. Wij maken ons hard om de mens centraal te stellen!

Dit gaan we doen:

 • Naast het onderhoud door de gemeente, kunnen buurtbewoners ook met elkaar hun straat en omgeving schoonhouden, waarbij wijk- en dorpsraden actiever betrokken worden.
 • Het ondersteunen van vrijwilligers door knellende regels weg te nemen.
 • Het invoeren van een raadgevend referendum.

Communicatie

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor goede communicatie

Om de betrokkenheid met onze inwoners te bevorderen, moet op tijd via alle kanalen met ze worden gecommuniceerd, zodat ze hun zegje kunnen doen, waarnaar ook geluisterd wordt.

De gemeente is er voor haar inwoners. En niet andersom. Iedereen moet zaken kunnen doen met de gemeente. De gemeente is hierbij aan zet. Inwoners hebben tenslotte geen keuze. Je kunt maar bij één gemeente terecht.

Inwoners en ondernemers roepen om een open gemeente. Ze verwachten transparantie. De gemeente moet laten zien wat ze doet, waarom en hoe, en achteraf verantwoording afleggen hoe dingen zijn verlopen. Om vertrouwen te winnen en te houden.

Inwoners hebben ook inspraak bij het maken van beleid. De gemeente heeft als taak om dit goed te regelen. Maar het gaat niet alleen om georganiseerde inspraak. De gemeente moet ook te volgen zijn voor de inwoners, het beleid moet logisch in elkaar zitten, mensen moeten snappen wat de gemeente belangrijk vindt en wat hierbij van de inwoners wordt verwacht. Pas dan kunnen inwoners goede inspraak leveren, ook spontaan. Wij  maken ons hard voor goede communicatie!

 • Geen dure communicatieplannen, maar gewoon luisteren wat er speelt in de gemeente.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het dienstverleningsproces en neemt ook die verantwoordelijkheid.
 • De gemeente dient zijn infrastructuur (digitaal en niet-digitaal) zo in te richten dat de toegang tot de gemeentelijke diensten voor iedere inwoner gewaarborgd zijn.
 • De gemeente zet digitalisering in het belang van de gebruikers in en niet alleen vanuit het gemak voor de gemeente. Daarbij is goede dienstverlening het uitgangspunt.
 • Een geheel papierloze gemeentelijke dienstverlening is niet wenselijk.

Huisvesting

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor goede huisvesting

Om het wonen in onze gemeente te bevorderen moeten vooral starters, eenoudergezinnen en ouderen op een goede manier worden gehuisvest.

De woningmarkt wordt steeds krapper. Er is nauwelijks nog keuze en goedkopere woningen voor starters zijn niet meer te vinden. In onze gemeente wachten mensen vaak lang op een sociale huurwoning. Wij vinden dat het aanbod goedkopere woningen moet worden vergroot, zodat ook de wachttijd kan worden teruggebracht.

Elk jaar scheiden iets meer dan 30.000 stellen, waarbij minimaal één van de voormalige partners op zoek moet naar nieuwe woonruimte. Veelal zijn het vrouwen met kinderen. Wij willen ons inzetten voor deze eenoudergezinnen. Wij maken ons hard voor goede huisvesting!

Dit gaan we doen

 • Bouwen van voldoende, minimaal 30%, sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.
 • Leegstaande industrieterreinen en kantoorparken van binnenuit renoveren, of opnieuw ontwikkelen. Ter voorkoming van verval kan bijvoorbeeld door het ombouwen van kantoorparken een nieuwe impuls gegeven worden aan jongerenhuisvesting, zoals in de afgelopen jaren een start mee is gemaakt.
 • Zorgdragen voor huisvesting voor specifieke groepen zoals dementerende ouderen, langdurig chronisch zieken, jeugd met extra zorg en minder validen. Dit kan door bijvoorbeeld het opplussen van bestaande woningen, zodat deze groepen veilig kunnen wonen in een toegankelijk huis.
 • De verzorgingshuizen hebben hun deuren moeten sluiten. Daarom willen wij in de kernen kleinschalige woonvormen bouwen, waardoor ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
 • Woonruimte wordt “op maat gesneden” voor verschillende doelgroepen.
 • Startersleningen moeten blijven bestaan.
 • We ondersteunen burgerinitiatieven op het gebied van nieuwe woonvormen (zoals tiny houses).
 • In de buurt worden voorzieningen getroffen om eenzaamheid te bestrijden.
 • In woningen worden voorzieningen getroffen waardoor onze inwoners zelfstandig en op een prettige manier kunnen blijven wonen.

Zorg

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor goede, passende zorg

De zorg moet afgestemd worden op de vraag. Dit betekent dat welzijn voorop staat.

Het cement van de samenleving zijn de mensen zelf en niet de gemeente. De samenleving is een samenwerking van mensen. Mensen die graag een zinvol leven willen leiden en die van daaruit ook naar elkaar omzien. Het omzien naar elkaar kan door vrijwilligerswerk of door mantelzorg bij ziekte of beperking vorm worden gegeven. Zowel de inzet van vrijwilligers als de inzet van mantelzorgers is de kurk waarop de samenleving drijft. Bij mantelzorgers is de druk soms erg hoog. Deze inzet moet gewaardeerd en ondersteund worden.

Een deel van onze inwoners heeft te maken met armoede. Daar moet aandacht voor zijn en er moet daadwerkelijk wat aan gebeuren. De beste aanpak van armoede is een betaalde baan, maar daar waar mensen niet in staat zijn om werk te vinden, moet de gemeente een vangnet bieden. Wij staan voor een ruimhartig armoede- en minimabeleid. Wij maken ons hard voor goede, passende zorg!

Dit gaan we doen:

 • Begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Thuiszorg op een goed peil houden. Versoberen is niet acceptabel.
 • De gemeente levert maatwerk om werklozen aan werk te helpen. Het beleid van onze gemeente is erop gericht om jongeren zo min mogelijk te laten instromen in de bijstand. Daarom willen wij startersbeurzen aan jonge werkzoekenden aanbieden als aanvulling op het actieplan Jeugdwerkloosheid. Zo doen zij werkervaring op en dat is cruciaal voor een kansrijke start op de arbeidsmarkt.
 • Niet rekenen vanuit budget, maar vanuit de inwoner.
 • Wij zijn voor een ruimhartig armoede- en minimabeleid.

Veiligheid

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor ieders veiligheid

Iedere inwoner moet veilig kunnen wonen, werken en recreëren in onze gemeente.

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals woninginbraken en criminaliteit, geven inwoners een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat de gemeente dit in een vroegtijdig stadium signaleert. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van de politie, van gemeentelijke handhavers en van de inwoners zelf.

Wij zetten in op een juiste balans tussen openbare orde en veiligheid zodat mensen zien dat de politie er is om op tijd signalen op te vangen en door te geven, én om de orde in de eigen wijk of buurt te handhaven. Wij maken ons hard voor ieders veiligheid!

Dit gaan we doen:

 • De wijkagent moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijk. Wijk en agent zijn met elkaar verbonden en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de omgeving.
 • In onze gemeente moet niet meer cameratoezicht komen op straat, omdat dit ten koste gaat van de privacy. Uit diverse onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat camera’s in de publieke ruimte geen invloed hebben op de omvang van geweld, criminaliteit en de overlast op straat.
 • Daar waar de verkeersveiligheid te wensen overlaat, maatregelen nemen om de situatie ter plekke te verbeteren.
 • Geen nieuwe coffeeshops in de gemeente toestaan, omdat de sfeer rond deze ondernemingen als onprettig wordt ervaren in diverse opzichten.
 • Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers.
 • Het stimuleren van het gebruik van buurtpreventie-apps.
 • Strandwachten maken onze plassen veiliger. De stranden van het Haarlemmermeerse Bos en de Toolenburgerplas trekken op zonnige en warme dagen veel recreanten. Op die dagen is er geen enkele vorm van toezicht. Dit heeft helaas al enkele keren geleid tot een noodlottig ongeval. De zwemstrandjes zijn beter te beveiligen als er toezicht komt. Strandwachten kunnen ervoor zorgen dat ouders en kinderen met een veiliger gevoel naar genoemde stranden kunnen gaan.

Ondernemers

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor een goed ondernemersklimaat

Wij geven onze ondernemers ruim baan en wij zijn voorstander om de regeldruk zoveel mogelijk te beperken.

Om onze gemeente leefbaar te houden is de lokale economie van groot belang. Ondernemers dragen op vele manieren bij aan een leefbare gemeente. Daarom vinden wij dat wij onze lokale ondernemers moeten waarderen en ondersteunen, zodat zij binnen onze gemeente hun bestaansrecht behouden. Een gezond bedrijfsklimaat, met plaats voor kleine middenstand en goede vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijvigheid zijn daarvoor van groot belang.

Niet alleen vanwege de levering van diensten en goederen zijn de ondernemers belangrijk maar ook vanwege de andere bijdragen die zij leveren op het gebied van werkgelegenheid, leefbaarheid, sponsoring, helpende handen bij evenementen en ga zo maar door. Wij maken ons hard voor een goed ondernemersklimaat!

Dit gaan we doen:

 • Wij blijven voorstander van het beperken van koopzondagen. De kleine ondernemer kan daardoor eerlijk concurreren met de grote winkelketens als hij niet zeven dagen in de week moet werken.
 • Bij het ontwikkelen van industrieterreinen of kantorenparken ook ruimte creëren voor groen en kleinschalige parken.
 • In overleg met de betrokken agrariërs verdere invulling geven aan Park21. De win- winsituatie krijgt vorm als de broodwinning van de agrariërs behouden blijft en deze gecombineerd wordt met een recreatiegebied.
 • Blijvend aandacht hebben voor de inrichting van de winkelgebieden om gevoel van leefbaarheid te bevorderen.
 • Het Raadhuisplein is momenteel een ongezellig en tochtig plein. Met de huidige locatie van bibliotheek, theater en bioscoop en diverse horecagelegenheden aan dit plein zou dit hét horecaplein van Hoofddorp kunnen worden.
 • De parkeertarieven in onze gemeente mogen niet verhoogd worden.

Bereikbaarheid

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor goede bereikbaarheid

Het bevorderen van goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer in de wijken en tussen de kernen.

Wij vinden een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer in alle kernen in onze gemeente van belang voor de leefbaarheid binnen de gemeente. De vraag naar het openbaar vervoer in kleine kernen zal de komende jaren aan verandering onderhevig zijn, doordat de bevolking krimpt in veel van die kernen.

Daarom dient er een goede koppeling te komen tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Idealiter levert het bij elkaar brengen van de verschillende doelgroepen in een vervoersysteem voldoende “massa” op voor een kostendekkende exploitatie.

Dat is des te meer relevant omdat de gemeente hier ook voor een opgave staat om met de overgang van de AWBZ taken én bezuinigingen het doelgroepenvervoer goed en betaalbaar te blijven faciliteren. Wij maken ons hard voor goede bereikbaarheid!

 • De RegioRijder moet betaalbaar blijven voor senioren om de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
 • Behoud van goed openbaar vervoer in en tussen de kernen.
 • De gemeente moet meer geld uitgeven aan fietspaden en minder aan autowegen. In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. Twee derde van alle fietsdoden was 65 jaar of ouder. Er is in onze gemeente veel fietsverkeer. Daarom kiezen wij voor goede en veilige fietspaden in de wijken en tussen de kernen.

Onderwijs

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor goed onderwijs

Iedereen moet, ongeacht zijn of haar leeftijd, onderwijs kunnen volgen, dat bij hem of haar past.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich kunnen ontplooien. De school neemt een centrale plaats in bij deze ontwikkeling. Het is van groot belang dat er onderwijs voor jongeren is, dat bij ze past. Onze gemeente kent onderwijsvoorzieningen op hoog niveau van peuterschool tot en met middelbare scholen en daarnaast ook speciaal onderwijs. Maar wij missen hoger beroepsonderwijs in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs in de eigen gemeente kunnen volgen. De goede samenwerking met het bedrijfsleven heeft de kwaliteit van het voortgezet onderwijs doen versterken.

Hoofddorp heeft een centrumfunctie voor het onderwijs. Dit moeten we behouden en waar mogelijk versterken met hoger onderwijs. Hoewel onderwijskoepels beslissen over het voortbestaan van scholen, pleiten wij voor onderwijs, indien mogelijk in het eigen dorp of in de eigen wijk. Wij maken ons hard voor goed onderwijs!

Dit gaan we doen:

 • Inzetten op versterking van het MBO en, indien mogelijk, vestiging van HBO. In het bijzonder op de terreinen van luchtvaart, duurzaamheid en toerisme.
 • Stimuleren van samenwerking tussen het bedrijfsleven en scholen.
 • Schoolzwemmen moet verplicht worden op lagere scholen. Bij kinderen in de leeftijd van vijf tot negen jaar komt verdrinking op de tweede plaats als doodsoorzaak. Een groot percentage kinderen krijgt van huis uit geen zwemles, omdat hun ouders hier het belang van onderschatten en/of er de financiële middelen niet voor hebben. Haarlemmermeer is een waterrijke gemeente. Opnemen van schoolzwemmen als onderdeel van het
  bewegingsonderwijs van scholen kan voorkomen dat kinderen onnodig verdrinken.
 • Rekening houden met duurzaamheid en de kwaliteit van de leeromgeving volgens het “frisse scholen” principe, bij komende nieuwbouw en renovatie van de scholen.
 • Investeren in de verbetering van de verkeersveiligheid rond de scholen en de routes naar en van school.
 • Stimuleren van samenwerking tussen scholen, naschoolse opvang, clubs, verenigingen en culturele voorzieningen.
 • Behoud van basisscholen in de kleine kernen.
 • Nieuwkomers of minder taalvaardigen moeten worden ondersteund om de Nederlandse taal goed machtig te worden.
 • Ongeoorloofd verzuim moet worden tegengegaan.

Duurzaamheid

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor een duurzame samenleving

Het aanmoedigen van inwoners om te verduurzamen en van ondernemers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Wij dienen onze planeet en directe leefomgeving als goede rentmeesters te beheren. Duurzaamheid is een breed begrip en kent vele facetten. Hoe gaan we om met ons milieu, erfgoed, de mens en met het energievraagstuk. Een ingrijpende opgave ligt op het gebied van de energietransitie. Duurzaamheid vraagt daarom om een levenshouding waarin het met respect omgaan met onze leefomgeving bovenaan zou moeten staan. We hebben onze planeet slechts “te leen” en dienen deze op verantwoorde wijze door te geven aan toekomstige generaties.

We kunnen daarom niet anders: we moeten een duurzame maatschappij worden. En dit vraagt andere keuzes van inwoners, bedrijven en gemeente. Wij geloven dat een groene, duurzame samenleving nodig en haalbaar is. Wij maken ons hard voor een duurzame samenleving!

Dit gaan we doen:

 • Aantrekkelijke regelingen voor inwoners, bedrijven en verenigingen om te verduurzamen.
 • Bevorderen van hergebruik in een circulaire economie. We vervangen pas iets als het kapot is en proberen het bovendien te hergebruiken. De kringloopwinkels spelen hierbij een grote rol.
 • We moeten bewust worden van onze verantwoordelijkheid. Wij verspillen niet, scheiden ons afval en zijn zuinig op alles wat groeit en bloeit.
 • Het stimuleren van energie-neutraal bouwen.
 • Bij nieuwe ontwikkelingen speelt de duurzaamheidsopgave een prominente rol.

Financiën

Dit gaan we doen: Ons hard maken voor een financieel gezonde gemeente

Een sluitende meerjarenbegroting, waarbij verantwoord en zuinig wordt omgegaan met de gelden van onze inwoners.

Wij staan voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. Desondanks vinden wij dat er niet gestuurd moet worden op financiën, maar op beleid. Beleid vormt de basis in besluitvorming en financiën zijn hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

Voor een sluitende begroting moet een verantwoorde afweging gemaakt worden tussen de hoogte van de reserves, de noodzakelijke uitgaven op korte termijn en een minimale belasting voor onze inwoners. Wij maken ons hard voor een financieel gezonde gemeente!

Dit gaan we doen:

 • De gemeentelijke lasten van inwoners en ondernemers mogen niet stijgen.
 • Betaalbare tarieven voor gemeentelijke producten.
 • De hondenbelasting moet worden afgeschaft. Hondenbelasting is een oneerlijke belasting. De opbrengsten zijn vele malen hoger dan de kosten die de gemeente maakt voor honden gerelateerde zaken. Het is een gemeentelijke melkkoe.
 • Wij zijn tegen het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp, als de inwoner hiervoor financieel moet opdraaien. Er zijn goede verbindingen met het openbaar vervoer naar Amsterdam. De Noord/Zuidlijn is enorm budget overschrijdend geweest. Liever geen nieuw debacle in onze gemeente.

Schiphol

Dit gaan we doen: Kritisch zijn op de luchthaven Schiphol

We willen de belangen van onze inwoners niet te grabbel gooien en zullen daarom de luchthaven Schiphol in de gaten houden.

Wij erkennen de economische waarde van luchthaven Schiphol voor onze gemeente en de regio. Tegelijk worden onze inwoners onvoldoende gehoord en gezien. Dat moet anders. Het gegoochel met cijfers, de onjuiste en ontijdige berichtgeving over geluidsoverlast, CO2- uitstoot en vliegbewegingen is onacceptabel.

Er moet een eind komen aan het interpreteren van cijfers in eigen voordeel. Wij vinden dat de gemaakte afspraken over de geluidsbelasting moeten worden nagekomen. Ook moet de luchthaven Schiphol de klachten van onze inwoners serieus nemen.

De leefbaarheid voor onze inwoners heeft voor ons prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners mag niet worden getornd. Wij zijn kritisch op de luchthaven Schiphol!

Dit gaan we doen:

 • Het kettingbeding voor nieuwe woningen moet worden afgeschaft.
 • Onderzoek naar de effecten van ultrafijn stof op de gezondheid.
 • Nachtvluchten moeten in een kleiner deel van de nacht plaatsvinden.

Steun ons

Help ons om van Haarlemmermeer een gemeente te maken die mooi en kansrijk is, voor iedereen en met respect voor ieders eigenheid.

Word donateur