De pitch van onze lijsttrekker bij MeerRadio

Wie is de CDVP?
De Christen-Democratische Volkspartij (CDVP), opgericht in maart 2013, is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer en heeft daarom geen binding met de landelijke politiek. We kunnen ons dus zonder belemmeringen voor jou inzetten. De partij is vertegenwoordigd in de gemeenteraad met één raadszetel.

Inleiding
De visie van de CDVP is samen te vatten in drie V-woorden: verbinden, versterken en vooruitzien. We willen dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Om dat te bereiken, zorgen we goed voor elkaar. Omzien naar de ander is een teken van verbondenheid. Vanuit die betrokkenheid kunnen we elkaar helpen en versterken.

Soms kunnen we het niet alleen en hebben we hulp van anderen nodig. In die gevallen moet de gemeente de helpende hand bieden. Wij streven naar een schone, duurzame en veilige samenleving, waarin ook rekening wordt gehouden met toekomstige generaties. Die toekomstvisie willen wij als partij helpen vormgeven binnen onze gemeente. Dat kunnen we niet alleen. Daarbij hebben wij jouw steun én stem nodig.

De afgelopen raadsperiode heb je de CDVP in het gemeentebestuur kunnen volgen. Nu vragen we je om ons die kans te geven, voor de komende vier jaar, deze rol verder uit te bouwen. De CDVP nodigt je graag uit om samen met ons aan onze gemeente te bouwen. Niet alleen door op 21 november bij de gemeenteraadsverkiezingen op ons te stemmen, maar om ook daarna met ons mee te denken.

Alle kernen tellen mee
Onze gemeente is uniek te noemen in haar grote verscheidenheid aan dorpen en kernen. Zeker na de herindeling met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit betekent dat de wensen per dorp of kern erg verschillend zijn. De CDVP houdt hier rekening mee en stemt haar beleid hier graag op af. Wij maken ons hard dat alle dorpen en wijken meedoen!

De mens centraal
Daarom willen wij in samenspraak met jou tot besluiten komen. Geen dure communicatieplannen, maar gewoon luisteren naar wat er speelt in de dorpen en in de wijken. Wij willen besturen met maatschappelijk draagvlak. Daarbij willen wij denken in oplossingen en niet in belemmeringen. Wij maken ons hard om de mens centraal te stellen!

Communicatie
Die betrokkenheid met jou kan alleen bevorderd worden als er op tijd en via alle kanalen met jou wordt gecommuniceerd. Alleen als jij goed geïnformeerd bent, kun jij je zegje doen. En daar zal dan ook naar geluisterd worden. Daarom zijn wij voorstander van een raadgevend referendum. Wij maken ons hard voor goede communicatie!

Huisvesting
De woningmarkt wordt steeds krapper. Er is nauwelijks nog keuze en goedkopere woningen voor starters zijn niet meer te vinden. In onze gemeente wachten mensen vaak lang op een sociale huurwoning. Wij vinden dat het aanbod goedkopere woningen moet worden vergroot, zodat ook de wachttijd kan worden teruggebracht. Wij maken ons hard voor goede huisvesting!

Zorg
Het cement van de samenleving zijn de mensen zelf en niet de gemeente. Mensen die graag een zinvol leven willen leiden en die van daaruit ook naar elkaar omzien, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of door mantelzorg bij ziekte of beperking. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is de kurk waarop de samenleving drijft. Deze inzet moet gewaardeerd en ondersteund worden. Wij maken ons hard voor goede, passende zorg!

Ondernemers
Om onze gemeente leefbaar te houden is de lokale economie van groot belang. Ondernemers dragen op vele manieren bij aan een leefbare gemeente. Daarom vinden wij dat wij onze lokale ondernemers moeten waarderen en ondersteunen, zodat zij binnen onze gemeente hun bestaansrecht behouden.

Ondernemers zijn ook belangrijk vanwege de bijdragen die zij leveren op het gebied van werkgelegenheid, leefbaarheid, sponsoring, helpende handen bij evenementen en ga zo maar door. Wij maken ons hard voor een goed ondernemersklimaat!

Schiphol
Wij erkennen de economische waarde van luchthaven Schiphol voor onze gemeente en de regio. Tegelijk worden onze inwoners onvoldoende gehoord en gezien. Dat moet anders. Het gegoochel met cijfers, de onjuiste en ontijdige berichtgeving over geluidsoverlast, CO2- uitstoot en vliegbewegingen is onacceptabel.

De leefbaarheid voor onze inwoners heeft voor ons prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners mag niet worden getornd. Wij zijn kritisch op de luchthaven Schiphol!

Tenslotte
Wij werken aan een ambitieuze gemeente waar we trots op mogen zijn. Samen streven we met jou, met onze ondernemers, met het gemeentebestuur en met onze ambtenaren naar de hoogste kwaliteit.

Wij kiezen voor duurzame ontwikkelingen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Wij kiezen voor een gemeente waarin respect en fatsoen de toon zetten, zodat wij samen op een prettige manier kunnen wonen, werken en recreëren.

Met jouw stem op 21 november kun je ons steunen. Help ons als wij ons willen inzetten voor jou, voor je kinderen, voor je straat, voor je vereniging en voor jouw leefomgeving. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat onze gemeente schoon en veilig blijft.

 Want waar je woont, moet het goed zijn!

Bron: MeerRadio.