Burger heeft niks te zeggen

HAARLEMMERMEER Op 21 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. In aanloop naar die datum leggen we de lijsttrekkers een stelling voor waar ze op mogen reageren. Deze week: De gemeente doet maar wat ze wil. Inwoners hebben totaal niks in te brengen.

Jurgen Nobel (VVD): “De VVD is van mening dat de gemeente al veel doet om inwoners te betrekken bij besluitvorming. Dorps- en wijkraden zijn bijvoorbeeld belangrijke sparringpartners van het gemeentebestuur. De VVD realiseert zich dat er naast dorpsraden ook veel andere belanghebbenden zijn die nauw betrokken moeten worden bij besluitvorming in de gemeente. De gemeente moet mensen die belanghebbende zijn daarom betrekken in het besluitvormingsproces. Dit draagt bij aan nieuwe ideeën en meer draagvlak voor besluiten die worden genomen door de gemeenteraad.”

Marjolein Steffens-van de Water (HAP): “Iedereen die dat wil kan meedenken, meepraten én meebeslissen op verschillende manieren en op vele beleidsterreinen. Dat betekent echter niet dat je altijd je zin kan krijgen. Het doel is meer directe invloed op je eigen leefomgeving. Ook de ouderenorganisaties, Participatieraad en Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer spelen een essentiële rol: signaleren én meedenken over beleid en de uitvoering ervan. Door deelname aan het college heeft HAP participatie in het DNA van de gemeentelijke organisatie kunnen verankeren, zodat we niet teruggaan naar de tijd dat uw stem niet belangrijk werd gevonden.”

Joost Koomen (D66): “Het komt te vaak voor dat er onvoldoende wordt geluisterd naar inwoners of dat mensen teleurgesteld afhaken bij participatie. D66 heeft zich daarover vaker kwaad gemaakt en heeft er ook wat aan gedaan. Zoals via motie bouwplannen aanpassen om alsnog beter rekening te houden met wensen omwonenden. Wij willen onze lokale democratie vernieuwen en meer invloed voor inwoners. Bijvoorbeeld door wijkbudgetten waarbij inwoners zelf kiezen waaraan ze het geld besteden. Meer eigen verantwoordelijkheid en meer betrokkenheid van onze inwoners. Want samen maken we Haarlemmermeer!”

Mariëtte Sedee-Schuitemaker (CDA): “Niet eens. Bij het maken van nieuw beleid of bestemmingsplannen worden belanghebbenden gehoord. Jammer genoeg is door dit college ‘participatie’ tot speerpunt verheven, zonder aan verwachtingenmanagement te doen. De verwachtingen waren dus zo hoog gespannen dat de beloofde participatie niet waargemaakt kon worden. Dit heeft geleid tot een record aantal dorps- en wijkraden en andere insprekers die gefrustreerd zijn afgehaakt. Als we nu eens gewoon beginnen met: wij informeren u tijdig en correct, wij nemen u absoluut serieus en wegen uw inspraak gedegen op haalbaarheid. Als wij uw wensen niet kunnen honoreren, dan leggen we dat uit. Zo schep je duidelijkheid.”

Paul Meijer (Forza! Haarlemmermeer): “Hoewel vrijwel elke partij vlak voor de verkiezingen zegt het beter te willen doen merken bewoners beroerd weinig van de telkens weer beloofde participatie. Na de verkiezingen gaat men gewoon op de oude voet verder en walst het gemeenteapparaat over burgers en bedrijven heen. Dat moet inderdaad anders. Forza! vindt dat bij belangrijke besluiten in de eigen woonomgeving de bewoners moeten kunnen meebeslissen met ook nog eens de mogelijkheid om besluiten van de gemeente terug te draaien middels een lokaal referendum.”

Mieke Booij-van Eck (PvdA): “Oneens. Bewoners hebben wel degelijk de gelegenheid hun stem te laten horen. Echter het is voor hen niet altijd duidelijk wat er met hun ideeën, meningen wordt gedaan, of waarom iets niet wordt overgenomen. Dus goed afspreken wat er aan de bewoners wordt gevraagd en wat er met hun inbreng gedaan gaat worden. Daarnaast is de gemeenteraad via allerlei kanalen te bereiken. De bewoners hoeven niet te wachten op een uitnodiging om hun mening te geven.”

Maaike Ballieux-Hamel (GroenLinks): “Niet mee eens. Elke vier jaar kiezen de inwoners van Haarlemmermeer een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners in het gemeentebestuur. Daarom is het belangrijk om op 21 november te gaan stemmen. In onze gemeente wordt daarnaast volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inspraak en met nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente en inwoners. GroenLinks is hier een groot voorstander van, maar ziet ook dat er nog veel verbetering mogelijk is. Democratische vernieuwing is voor ons een belangrijk speerpunt.”

Koos de Vries (ChristenUnie-SGP): “Dit is echt niet zo. Komt u maar eens kijken als er iemand komt inspreken, of komt u zelf inspreken als u iets aan de kaak wilt stellen. De gemeenteraad luistert naar u en als er een reële vraag ligt zal er alles aan worden gedaan binnen de bestaande mogelijkheden om u tegemoet te komen. Maar natuurlijk: in Nederland hebben we met zijn 17 miljoenen allemaal onze eigen mening en het zal niet mogelijk zijn om het iedereen naar de zin te maken. We proberen echt bewoners mee te laten denken in de zaken die hen aangaan! Wij hebben participatie hoog in het vaandel staan. Participatie heeft een aantal keren tot stevige discussies en teleurstellingen geleid. Maar nog vaker zijn er constructieve bijeenkomsten geweest waar werd geluisterd naar elkaar. Daar moeten we zeker mee doorgaan. Haarlemmerméér met elkaar!”

Hans Spijker (EEN Haarlemmermeer): “Mee eens. Nieuwe vormen van (democratische) samenwerking tussen bewoners en gemeente zijn nodig, Terug naar de echte democratie!”

Rinus Beusenberg (SRH): “Helemaal mee eens, maar dat is wel de schuld van de coalitiepartijen. Hun wil is wet, onder hun wil bedoel ik natuurlijk de VVD, zij bepalen alles in onze mooie maar doodzieke gemeente.En de coalitiepartners volgen slaafs de grillen van de VVD.”

Anneke van der Helm (CDVP): “Eens. Er wordt slecht naar onze inwoners geluisterd. Voorbeelden zijn onder meer de participatie bij de ontwikkeling van Hyde Park, de omlegging van de A9 in Badhoevedorp en het transformatorstation in Rijsenhout. Dit moet in de toekomst anders. Er moet meer en beter worden geluisterd naar onze inwoners. Daarom zijn wij voorstander van een raadgevend referendum.”

Kasper Sulmann (Gezond Haarlemmermeer): “Eens. Dit is inderdaad het gevoel wat onder veel inwoners van Haarlemmermeer leeft. Vaak horen wij: ach ze beslissen toch wat ze willen op het gemeentehuis, dus laat maar. De gemeente zal echt beter moeten communiceren met de bewoners en deze ook daadwerkelijk centraal stellen. Dit klinkt logisch, echter merken wij dat dit vaak niet het geval is. Participatie is belangrijk, echter wel op een juiste manier uitgevoerd. Geef in het begin van het participatieproject duidelijk aan wat de bewoner kan verwachten. Luister echt naar de bewoners, wees transparant en koppel terug welke beslissingen er zijn genomen met goede argumentatie waarom voor deze beslissing is gekozen.”

Bron: HC Nieuws.